ДЕКЛАРАЦИЯ
в съответствие с чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни

от …………………………………………
с ЕГН …………………, л.к. No ……………….. издадена на ……………… от МВР …………..

с постоянен адрес: ………………………………………………

1. Декларирам, че ми е предоставена информацията по чл.19, ал.1 от ЗЗЛД;

2. Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани по смисъла на §1, т.5 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД във връзка с обслужването и събирането на дължимите от мен такси по Договор No ……………………../…………………… г.

3. Давам съгласие личните ми данни да бъдат предоставяни, заедно с информация за задълженията ми по договора, на трети лица и да бъдат обработвани от тях за нуждите на управление и събиране на вземанията и за други цели;

4. Давам съгласие „Радомир.НЕТ” ЕООД да изисква и да получава мои лични данни от информационните масиви на други администратори на лични данни;

Дата:…………. гр: Радомир

Абонат:

/……………………………………….

Номер предоставяне

Месечна такса

Адрес на

Приложение No 2

Сключено на дата ………… г.
Към договор No……………../………………г.

Сключен между Радомир.НЕТ ЕООД и ……………………………………….

Приложение за Активност на услуги No2/……………/…………г.

на на услугата услугата

Вид услуга

Дата на

Потребителско активиране Срок

име на услугата на анекс

Статус

Инс. такса

.

Общо месечни такси:

Лв.

Дължими суми по договора

Дата на падежа

Сума за

плащане 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Дата на подписване: ……………………….г.

Доставчик: . . . . . . . . . . . . . .. /…………………………………….. /

Абонат:

/…………………………………………./

Приложение No 1

Сключено на дата ………… г. Към договор No……………./………….. г.

Сключен между Радомир.НЕТЕООД и ………………………………… УСЛУГА No……………

Параметри

1 2

3 4

5

8

Преносна среда, осигурена от Доставчика Потребителско име

Цена

Услуга/Параметри ………………………..

Български: …….. mbit Международен: ….. mbit

Срок на валидност:

Начална дата на приложението: Крайна дата на приложението: Дата на падежа: число

На основание сключване на настоящия договор и приемо предавателенпротокол, неразделна част от него, на Абоната се предоставя необходимото за ползването на услугата оборудване /optical-network-terminal/, като същото остава собственост на Доставчика. По отношение на същото Абонатът има задължение за отговорно пазене и е длъжен в 5 /пет/ дневен срок след изтичане срока на договора да го предаде на Доставчика, като за това не е необходима изрична покана, както и Абонатът няма право на задържане на същото по каквито и да е причини. В случай на неизпълнение на задължението за връщане на предоставеното оборудване

или повреда на същото, правеща го негодно за употреба, Абонатът дължи на Доставчика

заплащане на стойността на оборудването, посочена в подписания приемопредавателен

протокол.

Оборудването е предадено на Абоната в оригинална опаковка, без механични повреди. В 5 /пет/ дневен срок след изтичане срока на договора Абонатът е длъжен да подаде завление за демонтаж на предоставеното по настоящия договор оборудване, в случай че не е изпълнил задължението си за предаването му в този срок.

9 10

Контакти, посочени от Абоната, по технически проблеми

Адрес на предоставяне на услугата

Име: Тел.:

Гр./с.

Контакти Абонат

Дата на подписване: ……………………….г.

Доставчик: . . . . . . . . . . . . . .. /…………………………………….. /

Абонат:

/…………………………………………./